Neproduktivní investice v lesích

Žádosti o dotaci lze podávat od 3. 5. do 16. 5. 2016.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:

 • opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků,
 • opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor,
 • opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků,
 • opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně,
 • nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínky, že:
  • se jedná o nezastavěný pozemek,
  • existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu,
  • dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupený pozemek stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele/příjemce dotace,
  • výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu při podání Žádosti o dotaci (pokud při podání Žádosti o Platbu budou doloženy účetní záznamy nebo daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka uvedena ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka).

Více informací se dozvíte zde: https://www.szif.cz/cs/prv2014-852#