Nové dotace z OPŽP

V OPŽP jsou vypsány první výzvy nového programovacího období. Od 15.8.2022 můžete žádat na:

  • výstavbu centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projekty výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci - dotace až 70 %;
  • výstavbu nebo dostavbu vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu - dotace až 70 %;
  • výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a také realizace retenčních nádrží a odlehčení na jednotné kanalizaci. Dotace až 70 %;
  • výstavbu/dostavbu vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i projekty výstavby, resp. dostavby vodovodu a také projekty výstavby nebo intenzifikace úpraven pitné vody. Dotace až 70 %;

Během srpna a září budou vyhlášeny výzvy také např. na udržitelné nakládání s odpady (4. výzva), zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách (8. výzva), obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách (11. výzva) nebo realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení (19. výzva) a další.