Podání oznámení podle zákona o střetu zájmů

V letošním roce byl novelizován zákon č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, čímž dojde od k několika zásadním změnám. V letošním roce bude povinnost podat čestné prohlášení dvakrát. Poprvé do 30.6.2017 za předchozí rok 2016 písemným vyplněním formuláře dle vyhlášky č. 578/2006 Sb. a předáním  tajemníkovi obecního úřadu nebo starostovi obce v obcích, kde není tajemník. Podruhé se bude oznámení podávat ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 a to elektronicky vyplněním příslušného formuláře, jehož struktura je stanovena vyhláškou č. 79/2017 Sb. Evidenčním orgánem bude Ministerstvo spravedlnosti a registr oznámení bude informačním systémem veřejné správy. 

Další změny - veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit:

a) majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to do 30ti dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapsala právnická osoba nebo její orgán pro niž vykonává veřejnou funkci

b) majetek, který nabyl v průběhu výkonu funkce, a to do 30. června následujícího kalendářního roku

V oznámení pak funkcionář uvede věci nemovité, cenné papíry, zaknihované cenné papíry, podíly v obchodní korporaci, které nejsou představovány cenným papírem a jiné věci movité určené podle druhu. U uvedení těchto jiných movitých věcí pak záleží zda jde o oznámení podle a) nebo b).

Pokud podle a), zveřejňují se jiné movité věci přesahující v jednotlivém případě částku 500 000 Kč.

Dle b) se zveřejňují jiné movité věci pokud v souhrnu přesahují částku 500 000 Kč, přičemž se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč.

V oznámení o majetku veřejný funkcionář musí uvést způsob nabytí (např. koupě, dar, směna atd.) a cenu majetku s výjimkou, že pokud podává oznámení podle a) neuvádí cenu u věcí nemovitých a u jiných movitých věcí se uvádí cena v místě a čase obvyklá. U oznámení podle b) se uvádí vždy konkrétní cena, za kterou veřejný funkcionář věc nemovitou nebo jinou věc movitou nabyl.

Změna bude i u oznámení o příjmech a závazcích, protože nově bude veřejný funkcionář navíc povinně oznamovat nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to nesplacené závazky jednotlivě převyšující částku 100 000 Kč, ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapsala právnická osoba nebo její orgán pro niž vykonává veřejnou funkci.

Další změny se týkají nahlížení do registru oznámení, který bude veřejně přístupným registrem a nahlížení na údaje bude možné ve dvou úrovních. Oznámení a údaje uvolněných členů zastupitelstev obcí a neuvolněných členů zastupitelstev obcí, kteří vykonávají funkci starosty, místostarosty a člena rady budou přístupná bez žádosti. Na oznámení úředníků obecních úřadů bude pak možné nahlížet pouze na základě žádosti. Evidenční orgán bude porovnávat údaje uvedené v registru oznámení s údaji uvedenými v jiných informačních systémech a pokud se dozví, že došlo k jednání, které má znaky správního deliktu, oznámí takovou skutečnost bezodkladně příslušnému správnímu orgánu, což je v případě obcí obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zvyšují se sankce za přestupky a nově bude možné uložit sankci až 500 000 Kč. Ministerstvo spravedlnosti jako příslušný orgán k podávání oznámení vydá během letních měsíců metodiku, kterou vám zde následně zveřejníme.

Shrnutí:

Do 30.6.2017 podáte oznámení stejným způsobem jak jste zvyklí. V průběhu září 2017 obce musí do registru oznámení nahlásit a zapsat dotčené veřejné funkcionáře, registr oznámení udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které obec vydá veřejnému funkcionáři. Ten ve lhůtě od 1. 10 do 30.11.2017 podá oznámení elektronicky buď prostřednictvím registru oznámení nebo prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností. V oznámení uvede všechny údaje dle § 9, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) podle stavu ke dni nabytí účinnosti novely, tedy k 1.1.2017 a hodnoty majetku ke dni podání oznámení. Důvodem pro tak rozsáhlý objem sběru údajů o veřejných funkcionářích a jejich majetku, který kombinuje údaje o majetku a závazcích před zahájením výkonu funkce a nově získaném majetku a závazcích v průběhu výkonu funkce, je vstupní naplnění centrálního registru oznámení.

Zdroj: Mgr. Ludmila Němcová, Legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu měst a obcí ČR - www.smocr.cz