Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019

JMK vyhlásil výzvu na opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině. Příjem žádostí probíhá v rámci dotačního titulu 1 je průběžná a je vyhlášena od 14.02.2019 od 8:00 hod do 04.10.2019 do 14:00 hod. pro dvě kola výzev. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu 2 je vyhlášena od 14.02.2019 od 8:00 hod do 01.03.2019 do 14:00 hod.

Program byl rozdělen do následujících dotačních titulů:

  • Dotační titul 1 – Boj proti suchu a zadržení vody v krajině – je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření, tzn.:
a) výstavbu, rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí,
b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.,
c) obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny,
d) rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy,
e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.),
g) stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
h) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
i) obnovu či zakládání větrolamů,
j) výsadbu zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině,
k) zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit dle některého z písm. a) až i) tohoto článku.
  • titul 2 – Následná péče o zeleň – je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, tzn.:
a) péči o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů,
b) výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně způsobilá provádět zahradnické úkony),
c) následnou péči o výsadby po založení, resp. v případě podzimních výsadeb, rok následující po roce, kdy výsadby proběhly, v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy výsadba proběhla. V rámci následné péče i náhrada uhynulých sazenic do 5 let od roku provedení výsadeb,
d) dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 10 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,
e) dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,
f) zalévání po dobu prokazatelného sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb,
g) nákup a použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí:
a) u dotačního titulu 1: 400 000 Kč, vyjma dotace poskytnuté výlučně na výdaje týkající se pouze projektové dokumentace, kde maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč,
b) u dotačního titulu 2: 50 000 Kč.

Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
a) pouze ze svých vlastních zdrojů:
i) u dotačního titulu 1: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
ii) u dotačního titulu 2: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie) – pouze u dotačního titulu 2: max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů (příklad je uvedený v příloze č. 3 dotačního programu).

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants