Komunitní plánování v Kostelci

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Kostelec

Zápis z průběhu komunitního plánování:

Komunitní plánování v obci Kostelec proběhlo v kulturním domě obce ve středu 14. října 2015. Na komunitní plánování v obci byli přizváni zastupitelé obce a členové spolků v obci. Plánování navazovalo na předchozí uskutečněná komunitní plánování a již zpracované výstupy pro Program rozvoje obce Kostelec. Celkem se akce zúčastnilo 15 obyvatel obce, složených převážně již ze zastupitelů.

V úvodu setkání starostka přivítala účastníky a stručně seznámila přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.

V první fázi facilitace byly zúčastněným představeny výstupy z dotazníkového šetření, prostřednictvím něhož byly zjišťovány názory obyvatel na život v obci, a zúčastnění byli také seznámeni s doposud zpracovanými podklady pro tvorbu Programu rozvoje obce. Následně proběhl úvodní brainstorming s přítomnými na téma: Jaká by mohla být obec za dvacet let. Cílem této úvodní diskuze bylo aktualizovat dříve nastavenou vizi obce do současných představ občanů.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění anonymně podělit o tři nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci. Z této aktivity vznikl zásobník problémových oblastí k řešení, které mohou být za využití již vzniklé SWOT analýzy a zásobníku projektů obce z předchozích komunitních plánování, využity k vydefinování opatření a aktivit pro strategickou část Programu rozvoje obce.

V poslední fázi komunitního plánování byla občanům představena metoda, prostřednictvím níž lze vytvořit objektivní akční plán z existujících projektových záměrů.

Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.