Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

Cíl/účel programu: Účelem dotačního programu jsou opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a posílí retenci vody v krajině.

Příjem žádostí: od 15.02.2021 od 8:00 do 06.08.2021 do 14:00 hod. 1. kolo: termín ukončení 01.03.2021 ve 17:00 hod. (DT1,DT2, DT3 a DT4), 2. kolo: termín ukončení 06.08.2021 ve 14:00 hod. (DT1a DT3).

Dotační titul DT1 Zadržení vody v krajině:

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 400 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.

Podporované aktivity:

a) rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí,

b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.,

c) obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci nerybochovných vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny,

d) rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy,

e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.),

g) stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),

h) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

i) obnovu či zakládání větrolamů,

j) výsadbu zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině.

Dotační titul DT2 Následná péče o zeleň:

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 50 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 30 %.

Podporované aktivity:

a) péči o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů,

b) výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně způsobilá provádět zahradnické úkony),

c) následnou péči o výsadby po založení (v případě podzimních výsadeb, rok následující po roce, kdy výsadby proběhly, v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy výsadba proběhla). V rámci následné péče i náhrada uhynulých sazenic do 5 let od roku provedení výsadeb,

d) dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,

e) dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,

f) zalévání po dobu prokazatelného sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb,

g) nákup a použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě,

h) nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce.

Dotační titul DT3 Projektová dokumentace:

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %.

Podporované aktivity:

a) rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí,

b) výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.,

c) obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci nerybochovných vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny,

d) rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy,

e) vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

f) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.),

g) stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),

h) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

i) obnovu či zakládání větrolamů.

Dotační titul DT4 Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 60 000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %.

Podporované aktivity:

a) propustné plochy (odstavné plochy, parkoviště, dvory, příliš široké nebo nepoužívané cesty), které neodvádí vodu z území a jsou zasakovány povrchově v místě jejich dopadu,

b) zelené střechy, fasády, snižující prašnost v okolí a zlepšují klima v bezprostřední blízkosti budovy,

c) veřejně přístupné rekreační území se širším sportovním, rekreačním a přírodním využitím,

d) inovační řešení závlahových systému – využití moderních způsobů závlah, které zmenšují nároky na množství odebrané vody (např. kapkové závlahy),

e) ekologicky významné segmenty (zatravňování, zalesňování a vytváření vodních prvků (např. malé vodní nádrže, mokřady a tůně),

f) revitalizace brownfieldů – revitalizace existujících zastavěných ploch,

g) opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.),

h) stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),

i) preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

j) obnova či zakládání větrolamů, sadů, stromořadí a alejí,

k) agrolesnictví.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Lachout, email: lachout.jan@jmk.cz tel: 541 651 367, Ing. Bc. Pavel Fišer, Ph.D email: fiser.pavel@jmk.cz tel: 541 651 348

Více informací na stránce: Jihomoravského kraje