Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhradilo na podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 částku 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin.

V rámci jednotlivých dotačních titulů mohou obce žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Svazky obcí mohou naopak žádat o dotaci na školení, workshopy nebo semináře, jejichž cílem je sdílení a získávání nových informací nebo předávání zkušeností dobré praxe, to vše se zaměřením na obnovu a rozvoj venkova.

Pro rok 2018 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku,

příjemce dotace: Obec, která v soutěži Vesnice roku 2017 získala ocenění Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo Zlatá stuha nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže a obec, která s titulem „Zelená stuha ČR roku 2017“ bude reprezentovat ČR na evropské úrovni. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Budou podporovány akce zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 • komplexní úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
 • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci,

příjemce dotace: Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument nebo Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:

 • úpravu veřejných prostranství,
 • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova,

příjemce dotace: Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
 • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci,

příjemce dotace: Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

 • kaple, kaplička, márnice,
 • socha,
 • boží muka, kříž,
 • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby, která je předmětem žádosti).

Předmětem žádosti o dotaci může být jedna i více drobných staveb.

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací,

příjemce dotace: Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
 • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, - obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury,

příjemce dotace: Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

 • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Dotační titul č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón,příjemce dotace: Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01.01.2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která je zařazena do daného podprogramu usnesením vlády a má na svém KÚ strategickou průmyslovou zónu určenou k podpoře příslušným usnesením vlády.

Podporovány budou projekty, které jsou k podpoře schváleny usnesením vlády, a jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení vlády.

V současné době mohou obce žádat na dotační tituly - č. 1, 2, 3, 5 a 6.

Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům a k výzvě naleznete na stránce: https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018