Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy

JMK vyhlásil výzvu na Zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako součásti budování systému bezpečných cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje. Příjem žádostí bude probíhat ve dvou kolech - 1.kolo výzvy 14.02-28.02.2018, 2. kolo výzvy do 03.08.2018.  Maximální výše podpory činí 2 000 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 40 %.

Podporovány budou:

a) plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, cyklotras, tras MTB (spolufinancování všech druhů povrchů – např. mlatový, asfaltový, betonový, živičný, dlážděný, přírodě blízký apod.),
b) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 1. skupina (povrchy zpevněné: např. živičné, dlážděné, betonové, asfaltové apod.),
c) realizaci nových povrchů cyklostezek, cyklotras – 2. skupina (povrchy přírodní: např. štěrkové, pískové, mlatové, přírodě blízké apod.),
d) výstavbu nových cyklostezek, cyklotras a vyhrazených a ochranných jízdních pruhů,
e) budování doprovodné infrastruktury cyklostezek, cyklotras (informační tabule, odpočívadla přístřešky, odstavná zařízení pro kola apod.) na nových i na stávajících vyznačených trasách,
f) podporu realizace a opravy tras MTB a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek. Není podmínkou návaznost na dálkové a krajské koridory (viz příloha č. 3 dotačního programu),
g) budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike),
h) realizaci nových a opravy stávajících propustků a mostků v trasách budovaných cyklostezek a cyklotras – netýká se protipovodňových opatření (např. inundační hráze apod.),
i) opravy lávek pro cyklisty (např. statické zabezpečení, sanace poruch, sanace betonových segmentů, povrchů, izolace nosné konstrukce),
j) budování problematických úseků na Moravských vinařských stezkách, kde hrozí významné ohrožení bezpečnosti cyklistů,
k) osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značkami dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
l) obnovu a optimalizaci stávajícího značení, vyznačení dálkových a krajských koridorů v souladu s metodikou vyhlašovatele (viz příloha č. 2 dotačního programu),
m) realizaci ekonomicky úsporných opatření, vyznačení cyklistických pruhů na silnicích II. a III. třídy, pokud vedou městy či obcemi a šířka komunikace umožnuje jejich realizaci včetně doprovodného značení,
n) informační tabule a značení tras MTB,
o) zpracování projektové dokumentace jako součásti projektu, tj. pouze pokud na zpracování projektové dokumentace navazuje stavební (realizační) část projektu, dle některého z písm. a) až n) tohoto článku.

 Více informací získáte na stránce: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6095-506-Podpora+rozvoje+cyklistiky+a+cyklisticke+dopravy+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx