Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlásil výzvu na podporu zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019. Žádosti je možné podávat od 14.02.2019 od 8:00 do 01.03.2019 do 14:00 hodin. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí
50 000 Kč pro žadatele provozující 1 certifikovanou provozovnu, 100 000 Kč pro žadatele provozující více certifikovaných provozoven. Spoluúčast žadatele není požadována. Podpora bude směřovat zejména na

  • nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu (např. sběr informací, zpracování dat, připojení na internet, překlady jazykových mutací internetových stránek, úprava internetových stránek, výroba a tisk jednoduchého propagačního materiálu),
  • pořízení hmotného majetku bezprostředně souvisejícího S předloženým projektem a zkvalitněním činnosti turistického informačního centra (dále jen ,,TIC“) (např. digitální fotoaparát, stojany, grafické poutače, navigační tabule, projekční technika),
  • nákup HW a SW souvisejícího S realizací projektu,
  • úhrada mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce souvisejících se zajištěním provozu TIC v letní turistické sezóně, S výjimkou mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, kteří zajišťují úklid, ostrahu a jiné hospodářské činnosti. Uznatelnými mzdovými výdaji a odvody na sociální a zdravotní pojištění se rozumí čistá mzda a odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je zaměstnavatel povinen hradit za své zaměstnance
    (nikoliv odvody na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zaměstnanec a které zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí). Zaměstnancem se rozumí i sezónní pracovníci, s nimiž má příjemce uzavřenu dohodu o provedení práce nebo dohodu O pracovní činnosti,
  • certifikační poplatek za jednotný ceitifikát, vydaný Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism, IČ: 49277600 a Asociací turistických informačních center Česká republiky, IČ; 62930460 (dá1ejen,,A.T.I.c. (ˇ:R“) (pleti pre eefúfikevená TIC, která nejsou členem A.T.I.C. ČR),
  • úhrada členského příspěvku A.T.I.C. ČR do výše rovnající se výši certifikačního poplatku, tj. 2 500 Kč (platí pro členy A.T.I.C. ČR).

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants