Podprogram Technická infrastruktura

Do 7. 2. 2019 mohou obce žádat do dotačního podpogramu Technická infrastruktura. Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 80 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaných z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy. 

Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:
a) pozemní komunikace, tj.

  • místní komunikace III. třídy3 včetně jejich součástí,
  • místní komunikace IV. třídy4 včetně jejich součástí,
  • účelové komunikace5;

b) vodovod, tj.

  • místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,6
  • místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;6

c) kanalizace, tj.

  • místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,7
  • místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,7

a to i jednotlivě, pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí.

Více informací naleznete na stránkách: