Jednání k přípravě Programu rozvoje obce Věteřov

Jednání k přípravě Programu rozvoje obce Věteřov proběhlo ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 17:00 hodin na obecním úřadě. Setkání bylo určeno pro zastupitele obce za účelem navržení projektových záměrů pro Program rozvoje obce. Účastnilo se ho dle prezenční listiny celkem 5 zastupitelů obce a starostka obce.

V úvodu setkání starostka obce přivítala účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací obce a s důvody, které vedou ke zpracování strategického dokumentu Programu rozvoje obce. Všichni zastupitelé předem obdrželi informace k již zpracované analytické části dokumentu, výstupy z komunitního plánování s občany a výstupy z dotazníkového šetření v obci zapracované do návrhu Programu rozvoje obce.

Facilitaci jednání vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.

T. Kolařík vysvětlil účastníkům cíl jednání a seznámil je s průběhem setkání. V další fázi měli zastupitelé možnost vyjádřit se k předem zaslaným materiálům, doplnit je a případně navrhnout jejich úpravy. Následně P. Smetka představil prioritní oblasti a návrhy projektů vzešlé z komunitního plánování a dotazníkového šetření. Protože některé projektové náměty vzešlé z občanů byly hodně obecné, zastupitelé tyto náměty následně konkretizovali a doplnili o své vlastní záměry projektů, které by se měly v obci zrealizovat. Pak proběhlo posouzení jednotlivých návrhů podle jejich proveditelnosti využitím Vennova diagramu.

Účastníci setkání se aktivně zapojovali do celého procesu plánování. Vytvořili tak příjemné a tvůrčí prostředí a důležité podklady pro zpracování další části Programu rozvoje obce.

Zápis z jednání je ke stažení pod následujícím odkazem: