Preventivní programy realizované školami

JMK vyhlásil výzvu zaměřenou na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Žádosti je možné podávat od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Maximální výše podpory činí 80 000 Kč, přičemž není požadována spouúčast.

Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty:
1) na podporu sociálního klimatu školy,
2) zaměřené na včasnou intervenci v oblasti specifické primární prevence,
3) zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů - problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu a další,
4) na zvyšování profesionality práce školních metodiků prevence a metodiků prevence pracujících v pedagogicko-psychologických poradnách,
5) na vzdělávaní pedagogů - projekty zaměřené na oblast specifické primární prevence rizikového chování,
6) na kooperace mezi školami regionu (spolupráce v oblasti vzdělávací, metodické a strategické v rámci prevence rizikového chování).

Více informací získáte na stránkách: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5999-506-Preventivni+programy+realizovane+skolami+a+skolskymi+zarizenimi+v+roce+2018.aspx