Preventivní programy škol v roce 2019

JMK vyhlásil dotační podporu na Preventivní programy škol. Žádosti je možné podávat od 18.02.2019 do 01.03.2019. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 80 000 Kč. Spolučast žadatele není požadována. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Dotace je poskytována na neinvetiční výdaje. Prioritně budou podporovány dlouhodobé systematické projekty:

  • zaměřené na prevenci rizikového chování dětí a mládeže - problematika užívání legálních drog (alkohol, tabák) a dalších návykových látek, šikany, násilí, domácího násilí, záškoláctví, sebepoškozování, komerčního sexuálního zneužívání, projevy rasismu atd.
  • na podporu sociálního klimatu školy,
  • na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů a pedagogických pracovníků prevence a řešení rizikových projevů chování.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants