Komunitní plánování v obci Nechvalín

Komunitní plánování v obci Nechvalín proběhlo v pátek 20. dubna 2018 od 17:00 hodin v Kulturně společenském centru obce. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni rozhlasem a plakátky upozorňujícími na akci. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 16 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty.

V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací obce a s důvody, které vedly k zadání zpracování strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu v čele s předsedkyní Annou Čarkovou. Tím byla zajištěna objektivita diskuze.

A. Čarková vysvětlila účastníkům cíl komunitního plánování a jeho metody i to, jak bude celé setkání probíhat. Tento krok byl důležitý k tomu, aby se všichni cítili komfortně a bylo zajištěno „ kolektivní jasno“. Pro první část facilitace byla zvolena jedna z aktivizačních metod. Účastnící seděli v kruhu a na zahájení proběhlo představení, kdo je zde. Tím došlo k uvolnění napětí a rozehřátí.

V další fázi facilitace byli občané seznámeni s analytickou částí strategie a z ní vyplývajícími silnými a slabými stránkami obce. Účastníci setkání pak formou brainstormingu doplnili z jejich pohledu chybějící informace a postřehy. Nejožehavější problémy pak anonymně napsali na lístečky a odevzdali k doplnění SWOT. Tento způsob umožnil vyjádřit anonymně svůj názor na nejpalčivější problémy v obci. V další části proběhla prioritizace slabých a silných stránek pro zjištění témat, které se občanů dotýkají nejvíce.

Následovala tvorba VIZE komunity. S odhlédnutím od současné finanční situace a možností obce navrhovali účastníci, opět formou brainstormingu“, budoucí ideální podobu obce z různých pohledů. Všechny návrhy byly zapsány na flipchart.

V poslední fázi setkání byly na základě priorit občanů vybrány oblasti, které jsou v obci nejvíce problémové a které se stanou klíčovými pro rozvoj obce. Účastníci byli rozděleni do tří skupin, ve kterých hledali důvody konkrétních problémů v obci a navrhovali jejich řešení. U témat se skupinky střídaly, což umožnilo, aby se mohl každý vyjádřit ke každému řešenému tématu. Následně pak proběhlo posouzení jednotlivých návrhů podle jejich proveditelnosti využitím Vennova diagramu.

Účastníci setkání se aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování. Vytvořili tak příjemné a tvůrčí prostředí a důležité podklady pro zpracování další části Programu rozvoje obce.

Zápis včetně tabulkových výstupů a závěrů z komunitního plánování: