PRV 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

I. Předmět a účel podpory

Dotace se týká převážně těchto činností:
- snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy;
- příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů;
- umělá obnova sadbou;
- hnojení lesních dřevin při výsadbě;
- ochrana založeného porostu (mechanická i chemická).

II. Druh podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 100 000 Kč a maximální výše je 40 000 000 Kč na projekt.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017.

Více informací získáte na stránce: https://www.szif.cz/cs/prv2014-853