Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - 157. Výzva OPŽP

Do 30. 11. 201 je možné podávat žádosti o dtaci na Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

Podporovaná opatření:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Více informací získáte na stránce: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169