Sběr záměrů na projekty dle standardu udržitelných budov do OPŽP

Máte v obci veřejnou budovu, kterou je třeba kompletně revitalizovat a snížit konečnou spotřebu energie? Čtěte dál!

Ministerstvo Životního prostředí sbírá projektové záměry budov, které byste chtěly povýšit do standardu udržitelných budov prostřednictvím komplexního projektu. Projekty by následně měly být financovány z Výzvy MŽP.

Výtah z pracovní verze Programového dokumentu a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 si můžete přečíst pod následujícími odkazy: Pravidla ke stažení a Programový dokument ke stažení.  Více informací bohužel nemáme.

Pokud byste takový projekt měli, doporučujeme zaslat Váš projektový záměr, vyplněný v následující šabloně (šablona projektového záměru ke stažení) do 31. ledna 2022 včetně na adresu data@nsmascr.cz.

Níže naleznete výtah podporovných aktivit připravovné výzvy:

D. 1. 1. Podporované projekty a aktivity - snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.: zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management, rekonstrukce předávacích stanic tepla.

D.1.2. Podporované projekty a aktivity - snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů:

Cílem je podpora komplexních projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách
a infrastruktuře. s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit.
Mezi podporované typy projektů a aktivit patří například:

 • Snížení energetické náročnost/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských,sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např.sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologickýchzařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

D.1.3 Podporované projekty a aktivity - výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

Základním cílem je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru.
Výstavba budov:

 • ve vysokém energetickém standardu,
 • v pasivním energetickém standardu,
 • plusových (nulových) budov.

D.1.4 Podporované projekty a aktivity - zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

Cílem je zlepšení kvality vnitřního prostředí jako integrální součást komplexní revitalizace budov
veřejného sektoru.

 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.

D. 1. 5 Podporované projekty a aktivity - zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

Cílem je zvýšení adaptability budov na změnu klimatu jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru.

 • Zelené střechy - přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční).
 • Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

D. 2.1 Podporované projekty a aktivity - výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

D.2.2 Podporované projekty a aktivity - výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře (nikoli budovy).
Mezi podporované typy projektů a aktivit patří například:

 • Instalace: tepelného čerpadla, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů,