Stanovisko ÚP k souběhu odchodného a podpory v nezaměstnanosti

Úřad práce vydal stanovisko k souběhu odchodného a podpory v nezaměstnanosti, v němž stojí následující:

Podle ustanovení § 44a zákona se uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, podpora v nezaměstnanosti vyplácí až po uplynutí doby určené podle násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, odchodného nebo odbytného. Vzhledem k tomu, že odkazy uvedené v zákoně nemají normativní charakter, lze uvedené pravidlo vztáhnout i na jiné právní předpisy, než ty, které jsou v odkaze vyjmenované. Pokud tedy od data 1. 1. 2018 došlo ke změně zákona o obcích v tomto smyslu, že na místo odměny bude vyjmenovaným členům zastupitelstva vypláceno odchodné, bude uvedené do budoucna posuzováno jako důvod pro poskytnutí podpory až po uplynutí doby odchodného určené podle výše vyjmenovaného postupu.

Aktuálně je situace taková, vzhledem k přechodným ustanovením zákona č. 99/2017 Sb., že zde vyjmenovaným členům zastupitelstva, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávali funkci člena zastupitelstva obce atd., do kterého byli zvoleni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží namísto odchodného podle zákona o obcích odměna při skončení funkčního období. Znamená to tedy, že pokud se nyní uchazečem o zaměstnání stane např. bývalý uvolněný člen zastupitelstva, přičemž byl do této funkce zvolen před datem 1. 1. 2018, měla by mu být vyplacena odměna, která nemá charakter odchodného. Odměna při skončení funkčního období poskytování podpory v nezaměstnanosti neovlivňuje.

Stanovisko je ke stažení na stránce: http://www.smocr.cz/