Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Ministerstvo zemědělství na svých stránkách zveřejnilo zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022. Na základě tohoto dokumentu je již možné se na nadcházející výzvy, které budou probíhat od 1. 2. 2022 začít připravovat.

účelem dotace bude:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. Dotační program 129 660 svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu  vedoucí k uvedení do původního stavu, a to ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však ve výši 40 000 Kč.

 Více informací se dozvíte v následujícím dokumentu: