Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu tradiční lidové kultury v roce 2023

Určení výběrového dotačního řízení:

fyzické osoby podnikající i nepodnikající, právnické osoby, registrované nebo založené do 31. 12. 2019, vyjma státních příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury

Tematické okruhy kategorie A

 • dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury
 • zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost (nejedná se o podporu projektů ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 • shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro databáze
 • dokumentace a záznamy tradičních technologií
 • popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost, předvádění technologií lidových řemesel
 • podpora výjimečných edičních počinů

Na folklorní přehlídky a folklorní festivaly nelze v tomto řízení žádat finanční příspěvek. Tyto akce patří do výběrového dotačního řízení na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit. Ministerstvo kultury nepodporuje běžnou kurzovní činnost, první ročníky akcí, dokumentační, výzkumnou a ediční činnost v oblasti lidové architektury, akce komerčního charakteru (např. trhy, lidové veselice, hody, vinobraní) ani akce charitativního charakteru.

Tematické okruhy kategorie B

1)     Projekty Nositelů tradice lidových řemesel oceněných Ministerstvem kultury v letech 2001 – 2022 na základě nařízení vlády č. 5/2003, o oceňování v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006, mohou být zaměřeny na následující aktivity:

 • podpora prezentace řemesel
 • podpora uchování ohrožených řemesel
 • podpora předávání řemeslných dovedností a znalostí
 • ediční projekty vztahující se k provozovanému řemeslu

2)     Projekty fyzických a právnických osob na podporu a uchování nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

3)     Projekty regionálních odborných pracovišť mohou být zaměřeny na aktivity vyplývající z Vzorové náplně činnosti regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu vydané pod č. j. MK 46546/2016, zejména však v těchto okruzích:

 • Zpracování, publikování a prezentování výsledků dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích s využitím „Elektronické metodické příručky pro další využití výsledků výzkumu Identifikace a dokumentace TLK v ČR“ vydané NÚLK v roce 2018
 • Prezentace lidové kultury a kooperace s NÚLK na vytváření celostátních portálů www.lidovakultura.cz  a www.lidovaremesla.cz
 • Dokumentace projevů TLK na základě podkladů získaných z dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích
 • Zpracování výjimečných souborů národopisných sbírek pověřených regionálních odborných pracovišť
 • Příprava nominací k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
 • Výstavní, dokumentační, publikační a prezentační činnost v rámci projektu Nositel tradice lidových řemesel

Regionálními odbornými pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu byly pověřeny krajskými úřady tyto instituce:

 • Muzeum hl.m. Prahy
 • Regionální muzeum v Kolíně
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 • Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech
 • Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
 • Regionální muzeum v Teplicích
 • Muzeum Českého ráje v Turnově
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Vysočina, Hlinsko
 • Muzeum Vysočiny Třebíč
 • Masarykovo muzeum v Hodoníně – Muzeum Kyjov
 • Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
 • Vlastivědné muzeum v Olomouci
 • Muzeum Těšínska
 • Muzeum Novojičínska

Oprávnění žadatelé

O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese zodpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

Žadatel může předložit v každé kategorii maximálně 2 projekty. Každý projekt se předkládá jako samostatná žádost předepsaným způsobem a se všemi povinnými přílohami.

V případě spolku předkládá projekt výhradně nejvyšší - ústřední - orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že nemají právní subjektivitu a samostatné  IČO.

Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) spojených s realizací projektu.

Přijímání žádostí

Žádosti o dotaci na rok 2023 ve výběrovém dotačním řízení na podporu tradiční lidové kultury přijímá ministerstvo nejpozději do 16. září 2022, při osobním podání do 14.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 16. 9. 2022.

Více na https://www.mkcr.cz/podpora-tradicni-lidove-kultury-2570.html