Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2018

Do 15. 2. 2018 můžete žádat na Ministerstvu Vnitra o podporu v Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 jehož součástí je i podpora projektů typu: Bezpečností dobrovolník, pro kterého byl dříve vypisován samostatný titul.

Priority Programu PK 2018 jsou:

  1. Systém prevence kriminality.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti.
  3. Boj proti recidivě, účinnější resocializace pachatelů, prevence kriminality dětí a mládeže.
  4. Komplexní přístup k bezpečí v sociálně vyloučených a jiných rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy (boj proti kyberkriminalitě, ochrana měkkých cílů, kriminalita páchaná na seniorech, nové přístupy v prevenci majetkové kriminality ad.).

Díky tomu můžete žádat například na projekty investivestičního i neinvestičního charakteru jako kamerové systémy, zabezepčovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software pro bezpečností účely apod. Dotaci nelze požít na prevenci kriminality na školách a školských zařízeních, protidrogovou prevenci či zvýšení bezpečnosti v dopravě, které jsou financovány z jiných dotačních titulů. Bíže viz. Zásady pro poskytování dotací na stránce: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2018.aspx

Zajímavá pro Vás může být také informace, o možnosti čerpat prostředky na Bezpečnostního dobrovolníka do výše 100 % rozpočtových nákladů, jehož cílem je podpořit zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni, vyjít vstříc iniciativám občanské společnosti a pomoci obcím vytvořit podmínky pro dobrovolnickou činnost jejich obyvatel, která přispěje ke zlepšení života v obci. U této pozice se dotace poskytuje na aktivity:

a) pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti způsobí sám nebo mu bude způsobena,
b) výdaje spojené s evidencí, koordinací bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické činnosti (např. školení),
c) výdaje spojené s pořízením materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu činnosti bezpečnostních dobrovolníků (např. terčíky pro zastavování vozidel) nebo pracovní oděvy (např. vesty a kšiltovky, které slouží k identifikaci bezpečnostních dobrovolníků),
d) zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu,
e) náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení),
f) úhradu poplatku za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání bezúhonnosti bezpečnostních dobrovolníků.

Bližší informace k bezpečnostím dobrovolníkům naleznete v následujícím dokumentu: