Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Komunitní plánování v obci Žeravice

Komunitní plánování v obci Žeravice se uskutečnilo ve středu 15. 11. 2017 od 17:00 hodin na Sokolovně. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel včetně zastupitelů obce.

V úvodu setkání starosta přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali z realizovaného dotazníkového šetření a zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Žeravice. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty.

Proběhl také úvodní brainstorming s občany na téma: jaká by mohla být Vaše obec za dvacet let. Byly zapsány všechny náměty občanů. U slabých stránek byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek. Obdobný postup byl využit i pro zjištění priorit vize obce.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci.

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.