Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur - Výzva 156. OPŽP

Do 30. 11. 2021 je možné podávat žádosti o dotaci na vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Podporovaná opatření:

  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Více informací získáte na stránce: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=168