Výzva MF - Podpora výstavby a obnovy obecních bytů do 80 m2 u obcí do 3000 obyvatel

Ministerstvo financí vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Účelem dotace jsou opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které
slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby) či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). Maximální podlahová plocha1 bytu, na kterou lze dotaci použít je 80 m2.

Žadatelé o dotaci jsou obce do 3 000 obyvatel k 31. 12. 2020. Žadatel je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem pořízení, obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí.

Maximální dotace na akci je 10 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace: 10 % z celkových nákladů akce. Termín ukončení lhůty pro předložení úplné (všechny požadované údaje) a kompletní (všechny požadované přílohy) žádosti o dotaci je stanoven na 18. 4. 2021 23:59:00 hod.

Více informací se dozvíte na stránce: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822