Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Komunitní plánování v obci Kelčany

Komunitní plánování v obci Kelčany proběhlo ve dvou setkáních. První jednání se uskutečnilo ve středu 22. listopadu 2017 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu.  Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 22 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty.

V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací obce a s důvody, které vedly k zadání zpracování strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu v čele s předsedkyní Annou Čarkovou. Tím byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu ovlivňování ze strany zastupitelů či případným sporům.  A. Čarková vysvětlila účastníkům  cíl komunitního plánování a jeho metody i to, jak bude celé setkání probíhat. Tento krok byl důležitý k tomu, aby se všichni cítili komfortně a bylo zajištěno „ kolektivní jasno“.  Pro první část facilitace byla zvolena jedna z aktivizačních metod. Účastnící seděli v kruhu a na zahájení proběhlo představení, kdo je zde. Na lístečky pak zapsali, pro co každý z nich „hoří“ (co ho baví, čím žije, co ho povznáší, naplňuje). Lístečky byly následně seskládány na zem do tvaru slunce. Bylo konstatováno, že skupina zahrnuje široké portfolio zájmů, talentů a dovedností. Tím došlo k uvolnění napětí a rozehřátí.

V další fázi facilitace byli občané seznámeni s analytickou částí strategie a z ní vyplývajícími  silnými a slabými stránkami obce. Účastníci setkání pak formou brainstormingu doplnili z jejich pohledu chybějící informace a postřehy.  Nejožehavější problémy pak napsali na lístečky a odevzdali k doplnění SWOT. Tento způsob umožnil vyjádřit anonymně svůj názor na nejpalčivější problémy v obci.

Následovala tvorba VIZE komunity. S odhlédnutím od současné finanční situace a možností obce navrhovali účastníci, opět formou brainstormingu“, budoucí ideální podobu obce z různých  pohledů. Všechny návrhy byly zapsány na flipchart a v další části proběhla jejich prioritizace. Stejně tak byly prioritizovány i slabé stránky. 

V poslední fázi prvního setkání byly na základě priorit občanů vybrány oblasti, které jsou v obci nejvíce problémové a které se stanou klíčovými pro rozvoj obce.

Druhé kolo komunitního plánování v obci Kelčany proběhlo o týden později, tedy ve středu  29. 11. 2017. Čas a místo zůstali stejné. Tentokrát se komunitního plánování zúčastnilo dle prezenční listiny 29 občanů obce.

V úvodu proběhlo stručné seznámení se současným stavem v obci a také krátké shrnutí toho, co proběhlo minule.

Účastníci  byli  rozděleni do čtyř skupin, ve kterých  hledali důvody konkrétních problémů v obci a navrhovali jejich řešení. U témat se skupinky střídaly, což umožnilo, aby se mohl každý vyjádřit ke každému řešenému tématu.

Následně pak proběhlo posouzení jednotlivých návrhů podle jejich proveditelnosti a možného dopadu a jejich umístění do matice.

Účastníci setkání se  aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování. Vytvořili tak příjemné a tvůrčí prostředí a důležité podklady pro zpracování další části Programu rozvoje obce.