Projekt založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice II

Nositel projektu: 
Obec Šardice
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
1 057 678 Kč
Výše dotace: 
846 143 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Operační program Životní prostředí
Výzva č.: 
3
Fiche: 
29. Realizace ÚSES

Projekt obce Šardice řeší rozdělení souvislých ploch orné půdy, která je nyní velmi intenzivně zemědělsky obhospodařována, a tudíž náchylná na degradaci vodní a větrnou erozí.

Cílem projektu je pomocí výsadeb vhodných původních dřevin a keřů vytvořit přírodní biotop, který bude mít funkci interakčního prvku. Tímto projektem obec Šardice navazuje na své již předchozí úspěšné kroky v tématu obnovy krajiny.