1. Výzva IROP 21+ vzdělávání - ZŠ

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů se můžete seznámit pod následujícím odkazem:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení se můžete seznámit pod následujícím odkazem:

Administrativní kontrola

Od 1.11.2023 bude zahájena Administrativní fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD. Proces kontroly je upraven v Interních postupech, které jsou přílohou Výzvy. Do data ukončení příjmu žádostí bylo přijato 12 žádostí. Seznam přijatých žádostí naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí ke stažení.

Výsledek hodnocení: Všechny projekty prošly administrativní fází hodnocení. Žadatelé byli o výsledku kontroly informováni.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. na období 2021–2027“ vyhlašuje dne 3. 7. 2023 - 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021- 2027 s názvem „1. Výzva IROP 21+ vzdělávání - ZŠ“ s vazbou na výzvu ŘO IROP 48. výzva k předkládání žádostí o podporu, VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánky na semináře

Seminář pro 1. výzvu IROP - žadatele se uskuteční dne 27. 7. 2023. od 10:00. hodin v Kyjově v kanceláři Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Seminář pro 1. výzvu IROP - pro příjemce (podpořené projekty):

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180