41. výzva IROP - Chodníky

Nové lávky pro chodce a cyklisty, ale také chodníky. To všechno si mohou pořídit města a obce ze 41. výzvy IROP.

Výzva podporuje výstavbu a rekonstrukci komunikací pro cyklisty a pěší, které jsou vedeny podél silnic a místních komunikací s hustou dopravou. Díky dotacím by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy v lokalitách, kde dochází k častým nehodám.

Podporované aktivity:

  • Infrastruktura probezpečnou nemotorovoudopravu:

     - výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy(A);
     - zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).

Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Zahájení příjmu žádostí:    20. 10. 2022

Ukončení příjmu žádostí:     6. 10. 2023

Výše dotace:   85%

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 - 30 000 000 Kč.

Více informací k výzvě naleznete zde.