Metodické doporučení k tvorbě Obecně závazných vyhlášek

Dle Ministevrstva vnitra každý rok vznikne několik tisíc OZV z nichž nejvíce se věnuje obasti veřejného pořádku. Z těchto vyhlášek je přibližně 30% v rozporu se zákonem. Jako hlavní problém se při vydávání OZV v oblasti veřejného pořádku ukazuje dodržení obecného principu proporcionality. V praxi je při tvorbě OZV nutné posuzovat, zda se má vyhláška vztahovat např. na všechna veřejná prostranství, nebo jen na vybrané území obce apod. K dalším chybám patří „kopírování“ OZV sousedních obcí, co do obsahu nebo upravované oblasti. Obecně závaznou vyhlášku je nutné vždy přizpůsobit své obci, katastrálnímu území, popř. charakteristikám obce. K problematice vydávání OZV v oblasti veřejného pořádku vydalo MV také metodiku, která je dostupná zde: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Povinností obce je zaslat vydanou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra. Informace ze semináře, který pořádalo MV 12.12. naleznete v následujících dokumentech: