Na co si dát pozor při realizaci Šablon?

Vzhledem k tomu, že některé naše školy se již nacházejí ve fázi realizace, připravili jsme pro Vás stručný článek shrnující informace, na které by jste si měli dát pozor při realizaci projektu Šablon.

Na co si dát pozor při realizaci šablon:

Vzdělávání:

 • Za neuznatelný výstup se považuje, pokud pedagog absolvuje vzdělávací program,  který  je  hrazen  z  veřejných  prostředků  a  je poskytován účastníkům zdarma;
 • Za neuznatelný výstup se považuje, pokud škola nabízí vlastní program DVPP akreditovaný MŠMT, nemohou se tohoto programu v rámci projektu účastnit pedagogové dané školy.
 • Akreditovaný program  má  vždy  uvedeno  číslo  jednací  MŠMT,  které  označuje  akreditaci a osvědčení musí obsahovat minimálně:

- název, sídlo a IČO vzdělávací instituce;
- jméno,  příjmení  a  datum  narození  účastníka  (není  vyloučeno  ani  uvedení aprobace a školy);
- název  vzdělávacího  programu  (shodný  s  názvem  uvedeným  v  osvědčení o  udělení  akreditace  vydaném  MŠMT.  Stejný  název  je  uveden  v  databázi akreditací DVPP, viz odkaz výše);
- číslo jednací osvědčení, pod kterým byl program MŠMT akreditován;
- datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání, popř. jméno lektora (lektorů) a způsob zakončení programu;
- místo  a  datum  vystavení  osvědčení,  razítko  a  podpis  statutárního  orgánu (ředitele) vzdělávací instituce.

Personální podpora:

 • Pracovní smlouva může být podepsána již před zahájením realizace projektu, nicméně zahájení a ukončení výkonu práce musí být ve smlouvě stanoveno v době realizace projektu.  Pracovní  smlouva  (případně  DPČ/DPP)  musí  kromě  náležitostí  daných zákoníkem práce obsahovat minimálně následující údaje:

- výši úvazku a název pracovní pozice;
- pracovní náplň;
- registrační číslo a název projektu.

 • Report o činnosti se vyplňuje za jeden kalendářní  měsíc.  Popis  pracovní  činnosti  musí  odpovídat  náplni  práce  stanovené v pracovní smlouvě. Report o činnosti obsahuje minimálně následující údaje:

-  jméno a příjmení pracovníka;
- výši úvazku a název pracovní pozice;
- popis pracovní činnosti;
- registrační číslo a název projektu;
- měsíc a rok, za který je vykazován;
- datum a podpis pracovníka a statutárního orgánu.

Doložení výstupů:

 • Konkrétní způsob doložení výstupu v ZoR projektu a potřebné doložení pro kontrolu na místě je uveden u každé šablony v příloze č. 3. Důležité  je  splnění  požadavků  na minimální  obsah  požadovaných  informací,  který  je  stanoven  u  popisu  dokládání výstupů daných šablon.

Další povinnosti:

 • Veškerý majetek pořízený z prostředků OP VVV je příjemce povinen označit např. inventárním číslem tak, aby byl po závaznou dobu snadno identifikovatelný – doba je stanovena v právním aktu
 • Zprávy o realizaci a žádost o platbu včetně příloh se předkládá po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti právního aktu a následně vždy 6 měsíců po předchozí zprávě.
 • Dokumenty a doklady vztahující se k projektu je potřeba uchovávat do 31. 12. 2033 pokud legislativa nestanovuje dobu delší. Originály dokumentů nahrané do MS 2014+ není potřeba uchovávat, zbylé dokumenty viz. následující seznam je potřeba archivovat.
  • dokumenty předkládané k žádosti o podporu
  • dokumenty předkládané k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory
  • doklady prokazující příslib a přiznání podpory
  • dokumenty k zadávacím řízením
  • doklady prokazující účel použití poskytnutí finančních prostředků
  • doklady k monitorovacím zprávám projektu
  • dokumenty související s prováděním kontrol ze strany řídicího orgánu a dalších orgánů
  • úplná korespondence, kterou příjemce obdržel ze strany řídicího orgánu a implementačního orgánu nebo na tyto orgány zaslal
  • další  podklady  vztahující  se  k projektu  a  jeho  realizaci,  které  dokumentují  průběh administrace  projektu  od  podání  žádosti  o  podporu  po  závěrečné  vyhodnocení,  včetně doložení  splnění  ukazatelů  výstupů  operace,  dosažených  hodnot  indikátorů,  např. fotografie, záznamy provedených prací, předávací protokoly staveb a dodaného majetku, apod.
 • Potřeba dodržet bagatelní podporu spojenou s konkrétními osobami
 • Jakmile  je  konkrétní  osoba  v rámci  projektu  podpořena,  příjemce  je  povinen  zajistit  za  tuto osobu  vyplnění  a  podepsání  karty  účastníka.  Kartu  zpravidla  vyplňuje  účastník  elektronicky offline  či  online,  poté  je  elektronicky  odeslána  do  IS  ESF2014+  a  zároveň  vytištěna, účastníkem  podepsána  a uložena  u  příjemce  pro  případnou  kontrolu  na  místě.
 • Dodržovat pravidla povinné publicity:
  • zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie;
  • umístí  po  zahájení  fyzické  realizace  projektu  alespoň  jeden  plakát  s informacemi o projektu  (minimální  velikost  A3),  včetně  informace  o  finanční  podpoře  od  Unie ve znění: „Projekt (název projektu) je spolufinancován Evropskou unií.“ na místě snadno viditelném  pro veřejnost,  jako  jsou  např.  vstupní  prostory  budovy.  Pokud  příjemce realizuje více projektů v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát o min. velikosti A3;
  • v případě operací podporovaných  z ESF, např. školení, konference, semináře a workshop, příjemce  zajistí,  aby  subjekty,  které  se  na  operaci  podílí,  byly  o  tomto  financování informovány;
  • každý dokument týkající se realizace projektu, jenž je použit pro informování veřejnosti nebo  pro  cílové  skupiny  o  podpořeném  projektu  nebo  jeho  části,  včetně  jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí obsahovat prohlášení o tom, že program byl podporován z daného fondu/Evropských strukturálních a investičních fondů. Tato povinnost je  zcela  splněna  tím,  že  příjemce  bude  o  podpořeném  projektu  referovat  následujícím způsobem: zobrazením znaku EU spolu s názvem fondu/fondů a programu. 

Plakát  s veškerými  předepsanými  náležitostmi  je  doporučeno  generovat  prostřednictvím Generátoru  nástrojů  povinné  publicity  pro  období  2014–2020,  který  je  dostupný  na  adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. Pravidla publicity je doporučeno splnit co nejdříve od vydání právního aktu. V první ZoR příjemce o povinnosti povinné publicity informuje.

Většina důležitých informací je obsažena v Právním aktu o poskytnutí podpory a v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů!

Článek můžete stáhnout v PDF pod následujícím odkazem: