Upřesnění výkladu Zákona o rozpočtové odpovědnosti

Jak jsme Vás informovali v článku Zákon o rozpočtové odpovědnosti - co znamená pro obce, pro obce platí 2 pravidla: pravidlo dluhové brzdy a fiskální pravidlo. 

Číselné fiskální pravidlo bude ministerstvo prvně vyhodnocovat v roce 2018. Počítáno bude s dluhem obce k 31. 12. 2017 a průměrem příjmů za roky 2014 – 2017. Ministerstvo na jaře 2018 zveřejní na svém webu seznam obcí, které překročily výši dluhu 60 % průměru svých příjmů za roky 2014 – 2017 a bude informovat tyto obce o minimální částce, o kterou musí dluh snížit do 31. 12. 2018. Na jaře 2019 provede vyhodnocení těchto obcí, zda dluh snížily.

Zákon č. 24/2017 Sb., který mění zákon č. 250/2000 Sb., zavádí nové zveřejňovací povinnosti pro obce, jejich PO a DSO. Nezveřejněním požadovaných dokumentů vzniká správní delikt. První SRV budou PO zpracovávat při přípravě svých rozpočtů na rok 2018, tzn. do 31. 12. 2017. Zřizovatel tak bude schvalovat rozpočet PO na rok 2018 a rovněž i SRV PO na léta 2019 – 2020, popř. delší období. Přechodná ustanovení zákona říkají, že rozpočet na rok 2017 nebo střednědobý výhled rozpočtu na následující roky ÚSC a DSO, rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 nebo střednědobý výhled nákladů a výnosů na následující roky PO územního samosprávného celku nebo svazku obcí schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před 21. únorem 2017, musí být zveřejněn do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. nejpozději do 23. března 2017. Pokud má obec dokument, který schválila před 21. 2. 2017 nazvaný ještě „rozpočtový výhled“, nemusí ho přejmenovávat.

Zdroj: SMO ČR - Zpravodaj č. 5 / 8. března 2017