Kompenzace za sucho

V návaznosti na materiál „Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v období květen až říjen 2015“ a vládou ČR schválený limit kompenzací škod způsobených suchem v celkové výši 600 mil. Kč Ministerstvo zemědělství schválilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015“ (dále jen Zásady“).

V rámci těchto Zásad je stanoven ucelený systém pravidel pro poskytování podpor k částečnému zmírnění ztrát těch pěstitelů, kterým se v důsledku sucha v roce 2015:

-         snížila produkce plodin (vyjádřená v Kč) o více než 30 % v porovnání s průměrem posledních tří let (nebo tříletého průměru založeného na období předcházejících pěti let, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce se z výpočtu vyloučí) 

-        nárok na odškodnění budou mít pěstitelé brambor, cukrové řepy, chmele, ovoce, zeleniny, školkařských výpěstků ovocných, okrasných a lesních školek, kukuřice a trvalých travních porostů (TTP) ve vazbě na chov hospodářských zvířat

-        žádost o dotaci bude možné podat na příslušné pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) v období od 13. 6. 2016 do 28. 6. 2016.

Zásady se vydávají v elektronické formě a jsou  zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství a SZIF – viz následující odkazy:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

https://www.szif.cz/cs/rizika