Komunitní plánování ve Věteřově

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Věteřov

Zápis z průběhu komunitního plánování:

Komunitní plánování v obci Věteřov proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 18. listopadu 2015. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo celkem 15 obyvatel.

V úvodu setkání přivítala starostka účastníky a stručně seznámila přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.

V první fázi facilitace proběhl úvodní brainstorming s občany na téma: Jaká je obec dnes a jaká by mohla být za dvacet let. U klíčových témat, byly zapsány všechny silné a slabé stránky a následně určeny preference občanů mezi všemi zjištěnými náměty pro SWOT analýzu. „Preference“ v následujících tabulkových výstupech určuje počet občanů, kteří vidí daný podmět jako největší problém či přínos ze všech námětů. Obdobný postup byl využit i s ohledem na zjištění preferencí pro tvorbu vize obce. Facilitační tým se při zjišťování námětů pro tvorbu SWOT analýzy a vize obce držel klíčových oblastí analytické části Programu rozvoje obce tak, jak jsou definovány v Metodice tvorby Programu rozvoje obce.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění anonymně podělit o tři nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci. Tento anonymní způsob sběru informací napomohl odhalit další možné rozvojové oblasti obce. V poslední fázi komunitního plánování byly náměty podle podobnosti tématu rozčleněny do několika hierarchicky nadřazených skupin a občané mohli navrhnout projekty, které by chtěli v těchto oblastech pro rozvoj obce či zachování stávajícího stavu obce zrealizovat.

Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.