Strategie Kyjovského Slovácka v pohybu na roky 2021 - 2027

Pro období 2021-2027 jsme zpracovali strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Strategie analyzuje území působnosti organizace, potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie.

Strategie rozvoje se skládá z:

 Je syntézou analýz odborníků z území na jednotlivé oblasti rozvoje regionu a výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti. Vychází z přístupů metody Leader. Během své tvorby byla několikrát aktualizována a doplňována o podměty místních aktérů. Dokument navazuje na předchozí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020. Shrnuje základní charakteristiky území, vymezuje potřeby a problémy v území a navrhuje opatření k jejich řešení. Součástí dokumentu je popis zapojení komunity do tvorby strategie, jehož přílohy jsou uloženy pod následujícím odkazem: Zapojení komunity.

Definuje pro každý program podporovaný z evropských fondů přes naši organizaci samostatný Programový rámec určující podmínky podpory.