4. Výzva OPŽP

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nepřijetí žádné žádosti v této výzvě. O možnosti opětovného vyhlášení výzvy v této oblasti bude jednat Výkonná rada spolku.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlásila dne 1. 11. 2019 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  • číslo výzvy MAS: 144/05_18_128/CLLD_16_01_079
  • název výzvy MAS: Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – OPŽP – Realizace sídelní zeleně 4
Datum vyhlášení výzvy MAS - 1. 11. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 1. 11. 2019 v 9:00 h.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 6. 1. 2020 v 12:00 h.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 31. 12. 2023

Celkové způsobilé výdaje:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdaů na projekt je vyhlášena ve výši 4 000 000 Kč.

Podporované aktivity:

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 Bližší informace k Výzvě:

 Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 4. Výzvy ke stažení v pdf.

 Nebo přílohách výzvy:

Nadřazená výzva ŘO:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701
Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180