OPŽP

Výzvy, které byly v programu vyhlášeny:

Popis programu

Na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byly vyhlášeny výzvy i z Operačního programu Životní prostředí. Podpora byla zaměřena do tří oblastí:

  • Realizace ÚSES
  • Protierozní opatření
  • Realizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Bližší informace k jednotlivým výzvám včetně konkrétních termínů vyhlášení budou uveřejněny po schválení výzev ŘO. Seznam podporovaných aktivit pro jednotlivé oblasti podpory naleznete pod následujícím odkazem: Dodatek č. 1 SCLLD

V Operačním programu Životní prostředí již nebudou v programovém období 2014-2021 vyhlašovány žádné další výzvy.