IROP

Výzvy, které byly v programu vyhlášeny:

Popis programu

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje bylo možno předkládat projekty do Integrovaného regionálního Operačního programu ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohly směřovat do těchto opatření IROP:

  • Cyklostezky a cyklotrasy
  • Zvyšování bezpečnosti dopravy
  • Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj
  • Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
  • Deinstitucionalizace psychiatrické péče
  • Vzdělávání a celoživotní učení
  • Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 58.

Aktuální výzva IROP

Termíny vyhlašování dalších výzev se budou řídit harmonogramem výzev viz:

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro IROP