OPZ

Výzvy, které byly v programu vyhlášeny:

Popis programu

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje bylo možno předkládat projekty do Operačního programu zaměstnanost ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohly směřovat do těchto opatření OPZ:

  • Prorodinná opatření
  • Sociální podnikání - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje
  • Podpora zaměstnanosti regionu

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci OPZ v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 112.

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro OPZ