OPZ

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Operačního programu zaměstnanost ČR pro období 2014–2020. Projekty podané do výzev MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohou směřovat do těchto opatření OPZ:

  • Prorodinná opatření
  • Sociální podnikání - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje
  • Podpora zaměstnanosti regionu

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci OPZ v SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 - 2020 ve strategické části dokumentu od str. 112.

Aktuální výzva OPZ

V současné době není vyhlášena žádná výzva z OPZ. První výzvu zaměřenou na podporu aktivit sociálních služeb a komunitního rozvoje plánujeme vyhlásit v měsíci březnu 2018 - viz hamonogram výzev OPZ.

Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro OPZ