8. Výzva IROP

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce se uskuteční dne 25. 8. 2020 v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov od 13:00 hodin. Na seminář pro příjemce je možné se přihlásit pod následujícím odkazem, na němž naleznete také podrobné informace k semináři: přihlášení na seminář pro příjemce 8. Výzvy IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 8. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 8. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

3. Změna Výzvy

Na základě podkladů z evaluace SCLLD o zvýšeném zájmu potenciálních žadatelů v tomto opatření rozhodl příslušný orgán MAS o navýšení alokace Výzvy. Alokace Výzvy byla navýšena z  10 526 310 Kč na 15 000 000 Kč.

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem:

2. Změna Výzvy

Z důvodu doplnění povinného kritéria pro formální náležitosti a přijatelnost - „Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020" došlo z nařízení ŘO k modifikaci výzvy.

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 8. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 28.2.2020 do 27. 4. 2020 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Změna Výzvy

Z důvodu zajištění kvalitních projektů pro danou výzvu, s ohledem na stávající absorpční kapacitu území zjištěnou z konzultací s potenciálními žadateli, posouváme termín ukončení příjmu žádostí o podporu na 28. 2. 2020 v 12:00 hodin.

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem: Výzva č. 8 - neaktuální

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 8. 2019, 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „8.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu–IROP–Zvyšování bezpečnosti dopravy“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu u aktivity na parkovací systémy dále platí, že pro činnosti, které není možné podle tabulky uvedené v příloze č. 6 Specifických pravidel (Motivační účinek projektů) zahájit před podáním žádosti o podporu, jsou výdaje způsobilé od data podání žádosti o podporu do 30. 6. 2023. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 10 526 310 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování. Žádosti lze podávat do 29. 11. 2019 do 12:00 hodin.

Typy podporovaných projektů:

Parkovací systémy

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+G jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný automobilové dopravě.

Bezpečnost dopravy

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 8. výzvu IROP se uskuteční dne 12. 8. 2019. od 10:30. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180