1. Výzva IROP

Seminář pro příjemce:

Seminář pro příjemce se uskuteční dne 28. 8. 2019 v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov od 13:00 hodin. Na seminář pro příjemce je možné se přihlásit pod následujícím odkazem, na němž naleznete také podrobné informace k semináři: přihlášení na seminář pro příjemce 1. Výzvy IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 1. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 1. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 1. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

 Od 1.3.2019 do 10. 4. 2019 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Změna Výzvy

Z důvodu zajištění kvalitních projektů pro danou výzvu, s ohledem na stávající absorpční kapacitu území zjištěnou z konzultací s potenciálními žadateli, posouváme termín ukončení příjmu žádostí o podporu na 1. 3. 2019 v 00:00 hodin.

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem: Výzva č. 1

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 11. 2018 - 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 25. 2. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 20 283 150 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

A) infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

B) infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;
 • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

 • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
 • musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP; KAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu IROP se uskuteční dne 20. 11. 2018. od 14:00. hodin v Kyjově ve velké zasedací místnosti v přízemí Radnice Kyjov na Masarykově náměstí 30/1. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180