1. Výzva IROP

Výzva není zatím vyhlášena z důvodu schvalování dokumentů na ŘO

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ chystá 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – IROP – Vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do xxxxxxx, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí xxxxxxxxxx Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

A) infrastruktura pro základní vzdělávání v základních školách:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
  Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
  - klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  - budování bezbariérovosti škol;
  Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

B) infrastruktura škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

 • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
 • musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP; KAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

 • Výzva č. 1. - Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – IROP – Vzdělávání
 • Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti
 • Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení
 • Interní postupy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu IROP
 • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 • Postup pro podání žádosti v MS2014+
 • Podmínky RoD (pro PO OSS) - vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ
 • Podmínky RoD - vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ
 • Podmínky StV - vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ
 • Krácení pen. prostředků při porušení Pod. Dopisu MMR_StV - vzor
 • Metodické listy indikátorů
 • Osnova_studie_proveditelnosti - Infrastruktura ZŠ
 • Osnova_studie_proveditelnosti - Infrastruktura SŠ a VOŠ
 • Seznam SO ORP bez sociálně vyloučených lokalit
 • Dokladování způsobilých výdajů
 • Standard konektivity ZŠ
 • Standard konektivity SŠ a VOŠ
 • Podporované obory klíčových kompetencí
 • Dokumenty upřesňující pravidla výzvy
 • Příručky a manuály usnadňující podávání žádostí o dotace pro IROP