1. Výzva OPŽP

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nepřijetí žádné žádosti v této výzvě. O možnosti opětovného vyhlášení výzvy v této oblasti bude jednat Výkonná rada spolku.

Změna Výzvy

Z důvodu zajištění kvalitních projektů pro danou výzvu, s ohledem na stávající absorpční kapacitu území zjištěnou z konzultací s potenciálními žadateli, posouváme termín ukončení příjmu žádostí o podporu na 5. 8. 2019 v 20:00 hodin.

Znění aktuální výzvy naleznete pod následujícím odkazem: 1. Výzva OPŽP po změně data ukončení příjmu ŽOD.

Informace k Výzvě

Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., IČO 26659778 (dále také jen „MAS“) vyhlásila dne 8. 3. 2019 výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 • číslo výzvy MAS: 074/05_18_127/CLLD_16_01_079
 • název výzvy MAS: Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření
Datum vyhlášení výzvy MAS - 8. 3. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 8. 3. 2019 v 9:00 h.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 3. 6. 2019 v 20:00 h.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu - 31. 12. 2023

Finanční alokace výzvy:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 3 000 000 Kč.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 3 000 000 Kč.

Podporované aktivity:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 Protierozní opatření:

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

 Bližší informace k Výzvě:

 Více informací se dozvíte v dokumentu výzvy - 1. Výzvy ke stažení v pdf (NEAKTUÁLNÍ VERZE).

 Nebo přílohách výzvy:

Nadřazená výzva ŘO:

Přílohy výzvy ŘO:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 1. výzvu OPŽP se uskuteční dne 31. 1. 2019. od 14:00. hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu na Masarykově náměstí 13/14, Kyjov. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701
Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180