13. Výzva IROP

Výsledek výběru projektů

S výsledky výběru projektů 13. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Výsledek věcného hodnocení

S výsledky věcného hodnocení 13. Výzvy IROP se můžete seznámit pod následujícími odkazy:

Administrativní kontrola

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve 13. výzvě IROP naleznete pod následujícím odkazem: Seznam přijatých žádostí. Dokument obsahuje pouze povinně zveřejňované informace MAS.

Od 1.12.2021 do 25. 01. 2022 bude probíhat administrativní kontrola žádostí.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 18. 10. 2021 - 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „13.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 464 208,37 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které  vytvoří  podmínky  pro  kvalitní  poskytování  sociálních služeb,  obnovu  a  zkvalitnění materiálně  technické  základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:  

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 13. výzvu IROP se uskuteční dne xx. 10. 2021. od 8:00. hodin v Kyjově v kanceláři Kyjovské Slovácko v pohybu, Masarykovo náměstí 13/14. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180