2. Výzva IROP

Ukončení výzvy

Výzva byla ukončena z důvodu nepřijetí žádné žádosti v této výzvě. O možnosti opětovného vyhlášení výzvy v této oblasti bude jednat Výkonná rada spolku.

Administrativní kontrola

MAS v této výzvě o dotaci nepřijala žádnou žádost.

Informace k Výzvě

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 1. 11. 2018 - 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Zájmové, mimoškolní a celoživotní vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 25. 2. 2022, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 4 210 526 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

  • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  • pořízení vybavení budov a učeben
  • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

  • Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
  • musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP; KAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy:

Pozvánka na seminář

Seminář pro 2. výzvu IROP se uskuteční dne 20. 11. 2018. od 16:30. hodin v Kyjově ve velké zasedací místnosti v přízemí Radnice Kyjov na Masarykově náměstí 30/1. Program a bližší informace k semináři naleznete pod následujícím odkazem:

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:

Adresa vyhlašovatele: Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Kontaktní místo: Kancelář MAS, Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov 69701

Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon): e-mail: kancelar@kyjovske-slovacko.com; tel.: 518 610 180