2. výzva IROP

Výzva není zatím vyhlášena z důvodu schvalování dokumentů na ŘO

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.  jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD regionu Kyjovské Slovácko na období 2014 – 2020“ chystá 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – IROP – zájmové, mimoškolní a celoživotní vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD“.

Výzva se vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019, realizace však nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Celková alokovaná částka na tuto výzvu činí 2 000 000 Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95%. Dotace bude proplacena formou ex-post financování.

Typy podporovaných projektů:

  • stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury
  • stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • pořízení vybavení budov a učeben

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Upozorňujeme, že projekty, které se budou přihlašovat do výzvy budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

  • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
  • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
  • musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP; KAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

Bližší informace k podpoře naleznete ve výzvě a pod níže uvedenými odkazy: