Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Ježov

Komunitní plánování v obci Ježov se uskutečnilo v pondělí 11. 02. 2019 od 17:30 hodin v kulturním domě. Občané obce Ježov byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel včetně zastupitelů obce.

V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Ježov. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.

U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými silnými a slabými stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci.

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.