Komunitní plánování v mikroregionu Hovoransko

Komunitní plánování Mikroregionu Hovoransko se uskutečnilo ve středu 11. 04. 2018 od 17:00 hodin v Šardické rezidenci. Občané obcí Mikroregionu Hovoransko (Hovorany, Šardice, Karlín, Čejč) byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 23 obyvatel včetně zastupitelů obcí.

V úvodu setkání předseda mikroregionu přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací v mikroregionu a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje mikroregionu Hovoransko. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty, případně se i domluvit na vyřazení některého bodu, se kterým nesouhlasili.

U silných a slabých stránek byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými silnými a slabými stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z definovaných slabých stránek.

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v mikroregionu nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci.

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy mikroregionu a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje mikroregionu.

II. fáze komunitního plánování Mikroregionu Hovoransko se uskutečnila ve čtvrtek 26. 04. 2018 od 8:30 hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 13/14 v Kyjově. II. fáze se účastnili téměř všichni starostové obcí Mikroregionu Hovoransko (Hovorany - omluveny).

V úvodu setkání Manažer Kyjovského Slovácka zrekapitulovat výstupy z komunitního plánování s občany. Následně došlo k upřesnění navržených projektových oblastí, z prvního komunitního plánování, vytvořením konkrétních projektových námětů z těchto oblastí. Tyto projekty byly všechny zapsány na samostatné lístečky.

Ke zúžení množství námětů vzniklých z brainstormingu jsme využili Matici uskutečnitelnosti a dopadu. Tuto metodu jsme využili k ukázání, jaké projekty by měl mikroregion z navržených námětů realizovat a u kterých je realizace nereálná.

Dopad lze v naší matici interpretovat jako okruh občanů, kterých se daná aktivita týká a uskutečnitelnost říká, jak náročné je danou aktivitu pro mikroregion realizovat v současnosti.  Vysoký dopad v naší matici  tedy říká, že přínosy dané aktivity dopadají na velký okruh občanů a vysoká uskutečnitelnost ukazuje, že pro obec není náročné danou aktivitu v současné době realizovat.

Zápis včetně tabulkových výstupů a závěrů z komunitního plánování: