Komunitní plánování v obci Skalka

Komunitní plánování proběhlo v pondělí 23. 5. 2017 od 18:30 hodin na obecním úřadě obce Skalka. Účastnili se ho dle prezenční listiny všichni zastupitelé obce. K jednání byli přizváni také občané, kteří byli o konání akce předem informování prostřednictvím obecního rozhlasu.

V úvodu setkání starosta přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné s potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského  Slovácka  v pohybu,  aby  byla  zajištěna  objektivita  diskuze.

V první fázi facilitace proběhl úvodní brainstorming na téma: jaká je obec nyní a jaká by mohla být Vaše obec za dvacet let. Byly zapsány všechny podměty občanů. Tyto informace poslouží k vytvoření návrhu vize obce.

Následně byla projednána SWOT analýza. Zastupitelé byli seznámeni  s předem  připravenými  silnými  a  slabými stránkami  žití  v  obci,  které  jsme  vyselektovali  z již zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce. Přítomní měli možnost tyto zjištěné informace doplnit či upravit dle jejich vnímání současné situace života v obci.

Poté dostali zúčastnění za úkol prioritizovat zjištěné slabé a silné stránky a určit tak, které informace jsou pro ně v budoucím rozvoji obce nejdůležitější. K zajištění objektivity byla využita následně také metoda anonymního hlasování prostřednictvím lístečkové metody, kdy se přítomní mohli anonymně podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.

V poslední  fázi  komunitního  plánování  byly  na  základě  priorit  občanů  vybrány  největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení vedoucí k rozvoji obce. Výstupy z komunitního plánování si můžete prohlédnout v následující části dokumentu. Tyto výstupy poslouží jako podklad k vytvoření návrhu strategické části programu rozvoje obce.

 Zápis včetně tabulkových výstupů a závěrů z komunitního plánování: