Komunitní plánování v obci Vlkoš

Komunitní plánování v obci Vlkoš se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 06. 2018 od 18:00 hodin na Liďáku. Občané obce Vlkoš byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 9 obyvatel včetně zastupitelů obce.
V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze.
V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Vlkoš. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.
U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami a vizemi. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek (resp. u vize jako nejdůležitější oblast rozvoje obce).
V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží. Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci.
V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.

Zápis včetně tabulkových výstupů a závěrů z komunitního plánování: