Společná zařízení po pozemkových úpravách

Vymezení fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Alokace pro fichi v 3. Výzvě 6 999 000 Kč

Dokument fiche schválený ŘO

pro bezproblémové prohlížení tohoto dokumentu fiche používejte prohlížeč Adobe reader verze 10 a výše - Adobe reader

Pokyny pro žadatele 3. Výzvy k Fichi - veškeré informace vztahující se k fichi

  • Pokyny pro žadatele k Fichi Společná zařízení po pozemkových úpravách

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory

  • Strategie obce, mikroregionu, případně její výtah, kde jsou prioritou KPÚ