10. Výzva PRV

Věcné hodnocení a výběr projektů

Dne 15. 12. 2023 zasedala Výběrová komise, která ohodnotila dle preferenčních kritérií všechny přijaté projekty a schválila seznam doporučených Žádostí o dotaci.  Dne 15.12. 2023 se konalo zasedání Výkonné rady spolku za účelem výběru žádostí. Členové Výkonné rady provedli výběr žádostí jehož výsledky naleznete pod následujícím odkazem: Seznam vybraných projektů k podpoře.  Žadatelé byli o výsledku výběru projektů informováni do 5 prac. dnů od konání zasedání.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

 Od 14. 12. 2023 byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u přijatých žádostí. Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS v rámci 9. výzvy PRV.

Informace k Výzvě

Dne 8. 11. 2023 vyhlašujeme výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 8. 11. 2023 do 9. 12. 2023. Žádosti včetně příloh se podávají el. formou prostřednictvím Portálu Farmáře. Doporučujeme projekty předem před odevzdáním konzultovat. Přednostně budou přijímáni žadatelé, se sjednaným termínem kozultace. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

V případě, že máte potíže se zobrazováním Fiche, či s formulářem Žádosti o dotaci, pravděpopodobně nemáte aktuální verzi programu Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout na následujícím odkaze:

https://get.adobe.com/cz/reader/ Internetové prohlížeče neumí číst takto vytvořené PDF soubory, jedná se o nestandardní formulář. Soubor musíte stáhnout do počítače a stažený soubor z místa uložení v PC otevřít pomocí Acrobat Reader. Nelze jej otvírat přes odkazy nebo přes prohlížeče.

Celková výše alokace pro 10. Výzvu je 395.859 Kč.

 Úplné znění výzvy:

Přílohy výzvy:

Povinné přílohy k žádosti

Povinné přílohy k žádosti jsou vymezeny pravidly pro žadatele 19. 2. 1:

  • Čestné prohlášení - soulad s Programem rozvoje obce - povinný vzor
  • Stezky - V případě realizace projektu na území ZCHÚ nebovlokalitěsoustavy Natura 2000 vyjádřenípříslušnéhoorgánuochranypřírody,žeprojektnenívrozporu splánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany kzachování předmětu ochrany 

Nepoviné přílohy k žádosti - vzory