Strategie MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Pro období 2014-2020 připravují MAS strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci kterých analyzují svá území, jejich potřeby a požadavky a definují možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.

Na tvorbě naší strategie se podílelo 6 pracovních skupin (šestá skupina je průřezová).

  • Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí
  • Podnikání nezemědělské povahy - průmysl a výroba, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj a inovace
  • Řízení a rozvoj obcí, bydlení, bezpečnost, infrastruktura vč. dopravy, výstavby, urbanismu, veřejných prostranství
  • Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace
  • Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví
  • Koordinace, spolupráce, informovanost aktérů v území a práce s veřejností jako průřezová oblast

Pod následujícím odkazem naleznete fotodokumentaci schůzek pracovních skupin.

Strategie byla zpracována jako ucelený střednědobý strategický dokument komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu reagující na konkrétní potřeby v území. Je výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti na principu metody Leader.  Vychází z přístupu plánování zdola nahoru a prohlubování místního partnerství mezi všemi skupinami společnosti. Do zpracování strategického dokumentu byli zapojeni také experti z území k jednotlivým oblastem strategie. Strategie byla během svého průběhu zpracování několikrát aktualizována a průběžně doplňována novými podměty místních aktérů. Navazuje na předchozí strategický plán Leader a strategie mikroregionů zpracované v území MAS a prohlubuje tyto dokumenty o další pohledy zúčastněných aktérů tvorby strategie. Již samotnou tvorbou strategie napomohla k prohlubování místního partnerství.

 

Cílem strategie je přispívat k rovnováze mezi ochranou a využíváním přírodních, kulturních a lidských zdrojů Kyjovského Slovácka a ke zvýšení ekonomické soběstačnosti regionu. Umožnit aktérům místního rozvoje uskutečňovat jejich nápady a vize.

Integrovaná rozvojová strategie MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v souladu s příslušnými prioritami a strategickými cíli koncepčních dokumentů schválených na vyšších organizačních úrovních administrativní hierarchie (Evropská unie, stát, region NUTS II Jihovýchod, Jihomoravský kraj).

Evaluace SCLLD:

Dokumenty k průběžné evaluaci - červen 2019

Změny SCLLD:

Dodatek ke strategii s programovým rámcem OPŽP:

Dokumenty strategie ke stažení před přidáním programového rámce OPŽP :